ប្រាសាទអង្គរវត្ត

ប្រាសាទបាយ័ន

សិស្ស-និស្សិតវិទ្យាស្ថាន

អាគារសិក្សា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន

សិស្ស-និស្សិត

អំពីវិទ្យាស្ថាន

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែន

កំពតគឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋ

ដែលបានផ្តល់នូវឧត្តមភាពនៃសេវាបណ្តុះបណ្តាល

បច្ចេក​ទេស​និងវិជ្ជាជីវៈដែលឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវ

ការទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេស​ផ្តល់នូវការ

ងារដល់ស្ត្រី ឲ្យទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូលសមរម្យ

ក្នុងន័យដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្របតាមផែន

ការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មាន

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនកំពត គឺជាគ្រឹះស្ថាន

សិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈរបស់រដ្ឋ ដែលបានផ្តល់នូវឧត្តមភាព

នៃសេវាបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេក​ទេស​ និងវិជ្ជាជីវៈដូចខាងក្រោម៖

រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលទៅលើជំនាញរយៈពេលខ្លី និងវែងទៅលើ ជំនាញដែលទីផ្សារការងារត្រូវ​ការ​។

សហប្រត្តិបត្តិការណ៍ជាមួយយដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិនានា ដើម្បីលើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាព​លើការ​បណ្តុះ​បណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ។

បង្កើនសមធម៌ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន។

បង្កើន និងពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើថ្មីៗ ដល់សិក្ខាកាម ​​សិស្ស និងនិស្សិត។

កិច្ចសហបត្រិបត្តិការ